<% on error resume next Dim strfornavn, stretternavn, stradresse1, stradresse3, stradresse4, strpostnr, strpoststed Dim stremail, strtittel, strtelefon, strfax, strmobil Dim string1, strint2, strint3, strint4, strint5, straksept, strfirma, strnytittel Dim cn, rs, cnstring cnstring = "uid=sa;pwd=liverpool;Driver={SQL Server};database=kf;Server=193.217.89.145" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open cnstring if Request.Form("txtEtterNavn") = "" then sql = "Update nyhet set visited = visited + 1 where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" cn.Execute(sql) sql = "Select * from nyhet where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" rs = cn.Execute(sql) strint1 = rs("interesse1") strint2 = rs("interesse2") strint3 = rs("interesse3") strint4 = rs("interesse4") strint5 = rs("interesse5") strfornavn = rs("fornavn") stretternavn = rs("etternavn") stradresse1 = rs("adresse1") stradresse3 = rs("adresse3") stradresse4 = rs("adresse4") strpostnr = rs("postnr") strpoststed = rs("poststed") stremail = rs("email") strtittel = rs("tittel") strtelefon = rs("telefon") strfax = rs("fax") strmobil = rs("mobil") straksept = rs("aksept") strfirma = rs("firma") strnytittel = rs("nytittel") elseif Request.Form("txtEtterNavn") <> "" then strint1 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox"))) strint2 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox2"))) strint3 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox3"))) strint4 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox4"))) strint5 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox5"))) strfornavn = request.Form("txtForNavn") stretternavn = request.Form("txtEtternavn") stradresse1 = request.Form("txtAdresse1") stradresse3 = request.Form("txtAdresse3") stradresse4 = request.Form("txtAdresse4") strpostnr = request.Form("txtPostnr") strpoststed = request.Form("txtPoststed") stremail = request.Form("txtEmail") strtittel = request.Form("txtTittel") strtelefon = request.Form("txtTelefon") strfax = request.Form("txtFax") strmobil = request.Form("txtmobil") straksept = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox6"))) strfirma = request.Form("txtFirma") strnytittel = request.Form("txtNytittel") if request.querystring("URL") <> "" then sql = "Update nyhet set interesse1 = '" & strint1 _ & "', interesse2 = '" & strint2 _ & "', interesse3 = '" & strint3 _ & "', interesse4 = '" & strint4 _ & "', interesse5 = '" & strint5 _ & "', aksept = '" & straksept _ & "', fornavn = '" & strfornavn _ & "', etternavn = '" & stretternavn _ & "', firma = '" & strFirma _ & "', adresse1 = '" & stradresse1 _ & "', adresse3 = '" & stradresse3 _ & "', adresse4 = '" & stradresse4 _ & "', postnr = '" & strpostnr _ & "', poststed = '" & strpoststed _ & "', email = '" & stremail _ & "', nytittel = '" & strnytittel _ & "', telefon = '" & strtelefon _ & "', fax = '" & strfax _ & "', mobil = '" & strmobil _ & "', endret_av = '" & stremail _ & "', endret_dato = getdate() " _ & " where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" else sql = "Insert into nyhet(interesse1, interesse2, interesse3, interesse4, interesse5, " _ & "aksept, fornavn, etternavn, firma, adresse1, adresse3, adresse4, postnr, poststed, " _ & "email, tittel, telefon, fax, mobil, opprettet_av, endret_dato, opprettet_dato, visited) " _ & "VALUES ('" & strint1 & "', '" & strint2 & "', '" & strint3 & "', '" & strint4 & "', '" & strint5 & "', '" & straksept _ & "', '" & strfornavn & "', '" & stretternavn & "', '" & strFirma & "', '" & stradresse1 _ & "', '" & stradresse3 & "', '" & stradresse4 & "', '" & strpostnr & "', '" & strpoststed _ & "', '" & stremail & "', '" & strnytittel & "', '" & strtelefon & "', '" & strfax _ & "', '" & strmobil & "', '" & stremail & "', getdate(), getdate(), 1)" end if response.write(sql) cn.Execute(sql) response.redirect("paameldt.asp") end if if strint1 = "" then strint1 = "0" if strint2 = "" then strint2 = "0" if strint3 = "" then strint3 = "0" if strint4 = "" then strint4 = "0" if strint5 = "" then strint5 = "0" %> Kommuneforlaget nyhetsbrevpåmelding
<% if strtittel <> "" then %> <% end if %>
Nyhetsbrev - påmelding

Velkommen til Kommuneforlagets nyhetsbrevpåmelding.

Vi er i gang med å utvikle en nyhetstjeneste innfor ulike fagområder: Her kan du melde deg på og motta nyhetsbrev knyttet til ett eller flere av områdene nedenfor:
 
Helse- og sosial
"0" then response.write("checked")%>> Sosial
"0" then response.write("checked")%>> Pleie og omsorg
"0" then response.write("checked")%>> Habilitering/rehabilitering
 
Jus- og saksbehandling
"0" then response.write("checked")%>> Jus
"0" then response.write("checked")%>> Arkivfag
 <% if request.querystring("URL") <> "" then response.write "Vennligst korriger eventuelle feilregistreringer eller legg til mangelfulle opplysninger:" else response.write "Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Felter merket * er obligatoriske:" end if %>
 
Firma
Etternavn: * For- og mellomnavn: *
Adresse:
Postnr: * Poststed: *
email: *
Reg. tittel:
Tittel:
Telefon:
Fax:
Mobil:
   
Jeg samtykker i at Kommuneforlaget kan sende meg informasjon og tilbud via e-post i framtiden.
"0" then response.write("checked")%>>Ja >Nei