<% dim sEpost dim sNavn dim sProdI, sProdC, sModIA, sModCA, sModI, sModC, sProd dim sStr sEpost = Request.Form("txtEpostBest") sNavn = Request.Form("txtNavn") sProdI = Request.Form("rInternett") sProdC = Request.Form("rCD") sModIA = Request.Form("InternettModul1") sModI = Request.Form("InternettModul") sModCA = Request.Form("CDModul1") sModC = Request.Form("CDModul") if sProdI <> "" then sProd = sProdI & " (" if sModIA <> "" then sProd = sProd & sModIA else sProd = sProd & sModI end if sProd = sProd & ")" end if if sProdC <> "" then sProd = sProd & " " & sProdC & " (" if sModCA <> "" then sProd = sProd & sModCA else sProd = sProd & sModC end if sProd = sProd & ")" end if 'Bygger opp data om bestilling sStr = "Kommune : " & Request.Form("txtKommune") & vbcrlf & _ "Bestiller : " & Request.Form("txtBestiller") & vbcrlf & _ "Adresse : " & Request.Form("txtAdr") & vbcrlf & _ "Postnr/sted : " & Request.Form("txtSted") & vbcrlf & _ "Best.Epost : " & Request.Form("txtEpostBest") & vbcrlf & _ "Kontaktperson : " & Request.Form("txtNavn") & vbcrlf & _ "Kont.Epost : " & Request.Form("txtEpost") & vbcrlf & _ "IP-adresse : " & Request.Form("txtIp") & vbcrlf & _ "Produkt : " & sProd 'Sender mail til bestiller SendMail sEpost 'Sender mail om bestilling internt SendAdmin sStr %> Untitled Document Vi takker for bestillingen!

Følgende produkter er bestilt: <%= sProd %>

Avtaledokumentet er nå sendt til følgende mailadresse - <%= sEpost %>

mvh
Kommuneforlaget AS