<% session("URL") = request.querystring("URL") %> Nyhetsbrev - sosialt arbeid
Sosialt arbeid
Nr. 1 - Juni 2002

Velkommen til Kommuneforlagets nyhetsbrevordning. Vårt mål er å formidle aktuelle nyheter innenfor fagområdet sosialt arbeid. Samtidig vil du få informasjon om aktuell faglitteratur. Vi håper at nyhetsbrevet vil oppleves som et nyttig hjelpemiddel i en hektisk hverdag hvor tiden ofte blir for knapp til å holde seg faglig oppdatert.

Har du noe du vil fortelle oss, så tar vi med glede imot det. Gode ideer tas også imot med stor takk.

Hilsen
Brynhild Simonsen
ansvarlig redaktør

Kunnskap og brubygging

Selv om "Kunnskap og brubygging", Handlingsplan I-0910 N,
Sosialtenesta si førstelinje, offisielt var over 31.12.01,
varer fortsatt noen av tiltakene som ble satt i gang.
De fire hovedsatsningsområdene for handlingsplanen handlet om å

  1. spre erfaringer fra utviklingsarbeid de seneste årene

  2. heve kvaliteten og kompetansen i sosialtjenestens arbeid med klienter med sammensatte behov, herunder rusmiddelmisbrukere. Bedring av ettervernet vil stå sentralt

  3. gjøre sosialtjenesten mer brukervennlig og tilgjengelig

  4. redusere tilfeldig forskjellsbehandling i fordeling av økonomisk stønad

For å styrke de fire satsingsområdene har departementet satt i
gang en rekke kompetansehevende tiltak, blant annet utvikling av
faglitteratur, opplæringsprogram og konferanser.

Kommuneforlaget ble valgt som samarbeidspartner når Sosial- og
helsedepartementet ønsket å utvikle en serie fagbøker
som et ledd i handlingsplanen. To bøker har allerede kommet,
to er under arbeid og kommer i løpet av høsten og neste vår.
I tillegg ble heftet "Program for styrking av sosialtjenesten",
Sosial- og helsedepartementets satsning 1994-1997
(Styrkingsprogrammet) utgitt.

Heftet inneholder erfaringsmateriale fra alle prosjektene som fikk
støtte gjennom Styrkingsprogrammet, og er ment å bidra
til at ansatte med liknende problemstillinger kan dra nytte av de
erfaringer som ble høstet gjennom lokalt utviklingsarbeid.

Dette heftet kan du få ved henvendelse til Sosial- og helsedirektoratet.


Faglig forum Faglig veiledning i sosialt arbeid Trusler og vold på arbeidsplassen
"> "> ">

Faglig forum er en møteplass der praktikere i sosialtjenestens førstelinje gjennom dialog og refleksjon fokuserer på bevisstgjøring av egen og andres kompetanse. Prosessen i et faglig forum utgjør en spesiell måte å arbeide på. Tiltaket sikrer overføring og utvikling av praksisrelevant kompetanse og fremmer profesjonell utvikling. Boka inngår i en serie fagpublikasjoner som utgis i samarbeid med SHD for å styrke kunnskap og kompetanse i sosialtjenestens førstelinje.

Gjennom teori og gode eksempler fra veiledning innen sosialt arbeid stimulerer boka til praktisk veiledningsarbeid i førstelinjetjenesten. Veiledning utvikler gode og reflekterte praktikere via bearbeiding av faglige erfaringer. Veiledning integrere teori og praksis, utvider mulige handlingsvalg og fremmer stabile relasjoner mellom klient og fagperson. Dette er tredje bok i serien Sosialtjenestens førstelinje - kunnskap og kompetanse. Serien utgis i samarbeid med SHD.

 

"Trusler og vold på arbeidsplassen" er et opplegg bestående av en veileder og en arbeidsbok. Hensikten med opplegget er å sette trulser og vold på dagsordenen. Veilederen er ment som hjelp til den ansvarlige for gjennomføringen av samlingene (se omtale av arbeidsboka). Du finner veiledning i hvordan samlingene kan gjennomføres og temaene tilrettelegges, samt stoff som belyser de aktuelle problemstillingene. Diskett med lysark følger med veilederen.

 

">Bestill denne ">Bestill denne ">Bestill denne

">Klikk her for andre aktuelle titler

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta våre andre nyhetsbrev?

  • Pleie- og omsorg - aktuelt stoff, spesielt eldreomsorg
  • Habilitering/rehabilitering - aktuelt stoff om helhetlig tenkning om habilitering og rehabilitering

Tjenesten er gratis

">Registrer deg her


  Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 05
www.kommuneforlaget.no